Bảng xếp hạng giờ chơi -

# Nhân vật Số lần bị bắt Trạng thái
# Nhân vật Số lần bị bắt Trạng thái
0 Trung_Viet 45 lần Offline
1 Khang_Vip 42 lần Offline
2 TheWorld_Hieu 41 lần Offline
3 LinhDepzai_Totbung 34 lần Offline
4 PiNo_FuHo 32 lần Offline
5 LaoHac_TotBung 31 lần Offline
6 ManhK_Totbung 30 lần Offline
7 Blood_Sep 27 lần Offline
8 Sk_rong 27 lần Offline
9 Crush_brotherhood 27 lần Offline
Tuỳ chỉnh giao diện

Logo Header


Navbar Header


Sidebar

Background